Tom Commeine

development

Gwijde van Dampierrestraat 5
BE - 8820 TORHOUT
Tel: +32 497 573 670
E-mail: info@tomcommeine.com

 

Zoek ons op Google+

Nederlands (hieronder), of naar de Nederlandstalige website, klik hier

English language (down) or to the English language website, click here

Echt VAN HARTE WELKOM op de persoonlijke en tegelijkertijd professionele website van mijzelf, Tom Commeine.

Het is mij een genoegen u persoonlijk welkom te kunnen heten.

Dank u wel om de tijd te nemen om m'n website te bezoeken. Klik gerust direct door hierboven om verder te ontdekken hoe ik u kan helpen meer geld verdienen.

Business development :

Gedreven, ondernemend en passioneel. Deze drie kernwoorden komen vaak terug bij mensen die mij beschrijven en ze kloppen. Voor business bevelopment kan u bij mij terecht.

business bevelopment is:

 • het ontwikkelen, uitbouwen en commercieel tot een succes maken van een nieuwe divisie
 • of het ontwikkelen, uitbouwen, (her)structureren en sterker maken van verschillende distributie kanalen
 • of het op de markt zetten van nieuwe diensten en producten ... .

Neem contact met me op. Een eerste gesprek is steeds volledig gratis en vrijblijvend.

Talent development : opleiding, training & coaching

Communicatie

 • Communicatie vanuit uw eigen persoonlijkheid met andere mensen
 • Lichaamstaal en andere non-verbale communicatie
 • Crisis communicatie voor bedrijven groot en klein
 • Communiceren om iemand opbouwende inzichten van uzelf mee te delen waarvan u het idee hebt dat ze de ander in de toekomst kunnen helpen en meteen ook over hoe zelf zo'n inzichten ontvangen.
 • Hoe stuur u iemand z'n gedrag positief met de juiste communicatie?
 • We moeten allemaal wel eens rapporten en verslagen schrijven, memo's en nota's. Ook dit is communicatie. Leer dit.
 • Nu we het toch over vergaderen hebben, we bieden hier een zeer interessant vormingsprogramma over, om vergaderingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Verkoop

 • Verkopen als houding
 • Verkopen doen we allemaal en moeten we allemaal dagelijks doen om te overlen, of we het willen toegeven of niet, dus wordt u er beter goed in.
 • Het BEST verkoop programma: wordt de beste verkoper.
 • Afspraken maken om te verkopen
 • Verkopen op beurzen
 • Vraag en argumentatie technieken
 • Afsluit technieken (schrijf die order!)
 • Onderhandelen
 • Relaties opbouwen
 • Netwerken
 • Winkelverkoop

Marketing

 • Marketing strategieën en systemen
 • Marketing tips en ideeën om snel tot resultaat te komen
 • Marketing als motor van de zaak
 • Marketing voor zelfstandigen en vrije beroepen, de marketing voor professionals
 • Marketing en verkoop

Leiding geven

 • West-Vlaams leiderschap: zonder zever
 • Leiding geven voor middenmanagement
 • Leiding geven aan verkopers in de functie van verkoopleider of commercieel directeur
 • Zelf je tijd en leven leiden wanneer u leider bent
 • Leiden zonder lijden

Team ontwikkeling om tot synergie te komen

 • Wat is een team en hoe brengt u een team tot top prestaties?
 • Teams zijn de toekomst, zorg dat u mee bent.
 • Teambuilding heeft weinig te maken met in de bossen rondcrossen, al is dat natuurlijk best plezant.
 • Teamcreativiteit ontwikkelen door talent positief te stimuleren en te sturen.
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen als sleutelfactor om tot uitmuntende resultaten te komen

Klantenservice

 • Klantenservice wordt steeds belangrijker omdat mensen steeds veeleisender worden
 • Totaal vormingsprogramma om tot loyale klanten te komen die hun aanhang meebrengen naar uw zaak
 • Tot klantenverrukking komen
 • Procesverbetering dient vanuit het oogpunt van de klant te gebeuren
 • En nog veel meer ... bezoek gerust m'n website. Klik bovenaan op 'Nederlands' om verder m'n website te bezoeken.

M'n brochure met al m'n programma's tot het ontwikkelen van talent kan u hier downloaden als PDF document.

Mijn bedrijfs- en levensfilosofie steunt op een sterke fundering van kernwaarden, zoals hard werken, integriteit, loyaliteit en respect, volledig volgens de filosofie van Zig Ziglar: link:http://www.zigziglar.com Ik beschouw Zig Ziglar dan ook als m'n mentor.

Een foto van een aantal jaren terug, in 2001, van mij en Zig Ziglar toen ik net gestart was met Ziglar Training Systems Benelux:

Zig Ziglar en Tom Commeine

Zig Ziglar & Tom Commeine

Omdat ik geloof dat wij in het leven allemaal naast God, onze ouders en onze familie, zeker 5 verschillende mensen nodig hebben om succesvol te worden, zijnde: een mentor, een rolmodel, een held, een coach en minstens één vriend of vriendin, ben ik blij deze gevonden te hebben.

Wilt u weten waarom die nodig zijn, wat hun rol is in m'n leven en wie die van mij zijn? Vraag het me. Ik ben een open boek, ... alleen een heel dik waarin u kan blijven lezen, dus stel me die vraag tijdens een persoonlijk gesprek waarin we ook bespreken hoe ik u kan helpen uw talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Aarzel niet om me te bellen of een berichtje te sturen. Met al je vragen. Mob: 0032 497 573 670

 

 

--- ENGLISH ---

I welcome you warmly to my personal and at the same time professional website.

Thank you.
Thank you for taking the time to visit my website and discover how I might be able to support you in your quest for growth of your person and business.

As a development expert I'm specialised in two main area's: TALENT DEVELOPMENT and BUSINESS DEVELOPMENT.

Driven, enterpreneurial and passionate.
There three keywords are often returning when people talk about me.

Business development is:


- The development of a new business or division
- The development of different distribution channels
- Commercialy develop marketing and sales of new services and products

Feel free to contact me.

Talent development : education, training & coachingCommunication

Communication within your own personality with other people

Body language and other nonverbal communication

Crisis communications for companies large and small

Communicating to someone constructive insights

We must all make reports and write reports, memos and notes. This is communication. Learn it.

Selling

Selling and attitude

We sell all and we must all do every day for survival, whether we admit it or not, so you better be good.

BEST selling, signature course on sales.

Selling at fairs

Ask and argumentation techniques

Closing techniques (write that order!)

Negotiate

Building Relationships

Networking

Retail

Marketing

Marketing strategies and marketing systems

Marketing tips and ideas to quickly achieve a result

Marketing as an engine of the case

Marketing for self-employed and professionals, marketing professionals

Marketing and sales

Leadership

Leading West-Flemish leadership: no nonsense

Leadership for middle

Leading vendors in the position of sales manager or marketing manager

Own your own time and your life when you're leader

Lead without suffering

Teambuilding

Team development to achieve synergy

What is a team and how do you get a team to top performance?

Teams are the future, make sure you keep up.

Team building has little to do with autocross in the woods, though of course most pleasant.

Team Creativity developing talent by encouraging and positive forward.

Give and take responsibility as a key factor in achieving excellent results

Customer Service

Customer Service is becoming increasingly important as people increasingly demanding

Total training program for loyal customers to come to their supporters to bring your case

To delight customers come

Process improvement is from the perspective of the customer to happen

And much more ... Feel free to visit my website. Click here to continue to my website. My brochure with all my programs to develop talent can be downloaded here as a PDF document.

My business and life philosophy is based on a strong foundation of core values such as hard work, integrity, loyalty and respect. The philosophy of Zig Ziglar: link: Zig Ziglar http://www.zigziglar.com I consider, therefore, Zig Ziglar as my mentor.A photo of a few years back, in 2001, Zig Ziglar me and when I just started Ziglar Training Systems Benelux:Zig Ziglar & Tom CommeineBecause I believe we need at least 5 different people in our life to be successfull. Besides God, our parents and our family, we need: a mentor, a role model, a hero, a coach and at least one friend. I'm glad that I found them.

Do you have any questions for me? Ask me. I'm an open book ... Only a very thick one that you can continue to read, so ask me that question during a private conversation in which we also discuss how I can help your talents and skills.

Are you interested in my one-page-CV?
You can download it here: Curriculum Vitae of Tom Commeine

Do not hesitate to call me or send a message. With all your questions. Mob: +32 497 573 670

Let's make it fabulous!

Tom Commeine

Voorwaarden
Privacy

Gebruiksvoorwaarden website

1. Privacy

 

Privacy Verklaring

Informatie Tom Commeine

COMMEINE TOM - FTC
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 Torhout
http://www.tomcommeine.com

Telefoon: 0032 497 573 670

BTW‐BE: 0761.209.478

Tom Commeine vindt de bescherming van je privacy en persoonsgegevens belangrijk.
Tom Commeine zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.
Tom Commeine kan je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over Tom Commeine, z'n werking, dienstverlening, tarieven, bedrijfsnieuws, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, informatie deling over talent ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling, reclame, et cetera.

Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Tom Commeine heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht, conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992, op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

 

COMMEINE TOM - FTC
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 Torhout

gratis per e-mail een mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn.

 

Tom Commeine kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, de geolocatie van het ip adres, het operating system van je toestel, of de domeinnaam van de website langs waar je hier terecht kwam. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser maakt het mogelijk dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Gezien deze website gebruik maakt van technologie van Google, zijn hun privacy voorwaarden ook van toepassing.
Lees ze hier: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Gebruiksvoorwaarden website:

Deze website is eigendom van Tom Commeine

Adres maatschappelijk zetel:
Gwijde van Dampierrestraat 5
8820 Torhout
Belgium

Telefoon, Belgium (0032):
0497 573 670

E-mail: info@tomcommeine.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en engageer je jezelf ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatuur, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren voor een stuk Tom Commeine toe en voor een deel Google of andere rechthoudende derden toe.
De afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Tom Commeine of rechthoudende derden toe en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., wat je erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijg je geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verdeling, publicatie, verkoop, in welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze siteis niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tom Commeine doet z'n best zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, voel je dan vrij dit te melden. Dan zal Tom Commeine dit zo snel mogelijk trachten recht te zetten.

Tom Commeine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren: webmaster@tomcommeine.com

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving veranderd worden. Tom Commeine geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of onbereikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die zogenaamd zou ontstaan uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Tom Commeine kan in geen geval tegenover wie dan ook, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade zogenaamd te wijten aan het gebruik van deze website, de informatie op deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks of onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Tom Commeine verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Torhout en Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Gezien deze website gebruik maakt van technologie van Google, zijn hun privacy voorwaarden ook van toepassing.
Lees ze hier: https://www.google.be/intl/nl/policies/terms/regional.html